Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Investee.cz

Nedílnou součástí podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů (níže)

I. Úvodní ustanovení

 1. Zapsaný spolek Investee Educaton, z. s, se sídlem Blattného 2312, Praha, IČ 09387081, zastoupený Martinem Křevňákem, Hanou Křevňákovou a Veronikou Šímovou (dále jen “Spolek”), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“). Podmínky upravují poskytování studia Investee, které zapsaný spolek organizuje v rámci své vzdělávací a informační činnosti.

II. Pojmy

 1. Studentem se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, která se Spolkem uzavřela smlouvu o poskytování studia dle těchto Podmínek nebo v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a která se účastní studijního programu Investee (dále jen „Student“).

   

 2. Smlouvou o poskytování studia se rozumí právní jednání zakládající smluvní vztah uzavřený mezi Spolkem a Studentem nebo ve prospěch Studenta dle těchto Podmínek, kdy se Společnost zavazuje poskytovat Studentovi službu spočívající ve zpřístupnění studijního programu Investee a Student se zavazuje k úhradě poplatku za studium (dále jen „Smlouva“).

   

 3. Studiem Investee se rozumí služba poskytovaná Spolkem spočívající v organizaci studia Investee v trvání osmi týdnů (dále jen “Investee“), přičemž program a skladba studia je pro každý jednotlivý ročník zveřejněna na webové stránce www.investee.cz (dále jen “Web”). Investee je studium zaměřené na investování a finanční gramotnost.

III. Uzavření smlouvy

 1. Spolek činí prostřednictvím Webu výzvu k podávání návrhů na uzavření Smlouvy. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. Pro podání nabídky je nutné pravdivě uvést a odeslat všechna data vyžadovaná Spolkem v přihlášce ke studiu. Zájemce o uzavření Smlouvy ručí za správnost všech jím zadaných údajů. Nabídky jsou řazeny v došlém pořadí a vyhodnocovány dle zaslaného motivačního dopisu až do naplnění kapacity. V případě naplnění kapacity je zájemce informován a zařazen na čekací listinu. Odesláním přihlášky ke studiu nevzniká Studentovi nárok na účast v Investee.
 2. Odesláním nabídky souhlasí odesílatel s Podmínkami a ​Zásadami ochrany osobních údajů.​ Tyto Podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku součást Smlouvy. Pokud si Společnost ujedná některé podmínky odlišně, např. v následné e-mailové komunikaci, mají odlišné podmínky přednost před obchodními Podmínkami.
 3. Smlouva je uzavřena akceptací nabídky Spolkem, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Spolku.
 4. Investee může navštěvovat výhradně osoba uvedená v přihlášce ke studiu. Účastníka lze na žádost změnit pouze se souhlasem Spolku.
 5. Spolek má povinnost vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby byl Student po absolvování Investee schopen základně se orientovat v prostředí financí a investic. Spolek však nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli Studentovy investice a všechna další finanční rozhodnutí. Tyto jsou výhradně v rukou Studenta.
 6. Spolek se zavazuje nepředat osobní informace Studenta ani jeho studijní výsledky žádnému z partnerů, přispěvatelů a dárců Spolku, kteří by mohli mít o data obchodní zájem. V zájmu Spolku je poskytovat studium Investee nezávisle. 

IV. Poplatek za studium

 1. Výše poplatku za studium pro studenty prezenčního, distančního nebo kombinovaného studia na tuzemské nebo zahraniční střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, kteří jsou mladší 26 let (včetně), činí 5 490 Kč. Pro určení výše školného je rozhodující věk ke dni úvodní hodiny Investee. Pro získání slevy je nutné, aby student předložil doklad nebo dokument prokazující, že je studentem po celou dobu Investee.
 2. Výše poplatku za studium pro ostatní osoby činí 11 990 Kč.
 3. V případě, že Spolek nedodrží program výuky vynecháním některých lekcí, a nenabídne Studentům náhradu ve formě náhradního termínu nebo digitální verze studia, vrátí
  Studentům poměrnou část poplatku za studium. 
 4. V případě, že je nemožnost dodržení programu způsobena jednáním Studenta, zaniká mu právo na vrácení školného. Poměrná část za školné se nevrací, pokud Spolek zajistí pro výuku jiného vyučujícího, než je avizován v programu.
 5. Poplatek za studium se hradí bezhotovostním převodem dle údajů zaslaných v potvrzujícím e-mailu.
 6. Poplatek za studium se hradí jednorázově. Ve výjimečném případě po dohodě Spolku se Studentem může Spolek nabídnout sestavení splátkového kalendáře, který se řídí individuálním ujednáním mezi Společností a Studentem nebo tím, kdo se Společností uzavřel Smlouvu.
 7. Splatnost poplatku za studium je nejpozději 1 týden před první hodinou studia Investee. V případě, že na straně Studenta dojde k prodlení se zaplacením školného, má Spolek právo odstoupit od smlouvy.
 8. Student bere na vědomí, že má povinnost vždy uhradit školné v plné výši. 
 9. Spolek Investee Education, z. s., není plátcem DPH.

V. Průběh Investee

 1. Spolek se zavazuje poskytnout Studentovi přístup do studia Investee v souladu s plánem výuky zveřejněným na Webu, informovat jej o časovém harmonogramu, místech konání a změnách ve výuce a zpřístupnit mu studijní materiály. V případě splnění podmínek Investee udělí Spolek Studentovi certifikát. 
 2. Spolek neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Studentovi vdůsledku změny programu.
 3. Student je povinen se řídit pokyny lektorů, nerušit, dbát zásad slušného chování, morálních zásad a napomáhat řádnému chodu výuky. V případě porušení může být Student po napomenutí vyloučen z Investee bez nároku na vrácení školného.
 4. Studentovi je zakázáno pořizovat audio či video záznam z průběhu výuky. Opakované porušení se považuje za podstatné porušení podmínek Investee.
 5. Dojde-li na straně Studenta k jakékoli změně údajů, je povinen o ní neprodleně Spole informovat.

VI. Odstoupení od smlouvy 

 1. Student může od smlouvy odstoupit do 14 dní od přijetí potvrzovacího e-mailu Spolku. Zároveň souhlasí, že bude-li Smlouva uzavřena méně jak 14 dní před započetím Investee, tímto výslovně žádá o započetí plnění před uplynutím lhůty k odstoupení, čímž pozbývá právo od Smlouvy odstoupit ve smyslu § 1837 písm. a) občanského zákoníku.
 2. Od smlouvy odstoupí Student tak, že Spolku zašle e-mail dle vzoru uvedeného níže na e-mail info@investee.cz. Účast na Investee je vázaná na jméno Studenta. Vzhledem k omezenému počtu a nenahraditelnosti studijních míst má Student nárok na vrácení poměrné částky školného pouze v případě, že Spolek najde vhodného náhradníka. Spolek při tom využije svých seznamů náhradníků. V opačném případě zaniká Studentovi nárok na vrácení školného.

VII. Účinnost Podmínek 

 1. Podmínky nabývají účinnosti dne 30. 7. 2020 a vztahují se na Smlouvy uzavřené do nabytí účinnosti nového znění Podmínek. Neúčinností podmínek není dotčena účinnost Zásad ochrany osobních údajů, které zůstávají účinné samostatně i nadále. Smlouva o poskytování studia v programu Investee je účinná po dobu trvání programu v rámci jednoho studijního semestru. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 1. Spolek a Student si mohou ujednat individuální Podmínky. Přičemž platí, že individuální podmínky mají přednost před těmito Podmínkami.
 2. Závazky Spolku vůči Studentům nebo osobám, které uzavřely Smlouvu ve prospěch Studenta, stejně jako případné nároky vůči Spolku, se promlčují ve lhůtě jednoho roku.
 3. Spolek si vyhrazuje právo změnit obsah těchto podmínek, přičemž změnu ohlásí nejméně 14 dnů předem. Student nebo osoba, která uzavřela Smlouvu ve prospěch Studenta, má vždy možnost změnu nepřijmout a závazek vypovědět v měsíční výpovědní době. Změny podmínek mohou být provedeny zejména v důsledku změny příslušné legislativy.
 4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
 5. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti nebo na základě těchto Podmínek a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.
 6. Ohledně výkladu Smlouvy se podpůrně použijí ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

Praha, 30. 7. 2020 

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Pro: info@investee.cz

Ahoj, 

tímto e-mailem oznamuji, že již nemm zájem o navštěvování studia Investee, do něhož jsem se přihlásil dd. mm. rrrr.

Děkuji,

Jméno, Příjmení

 

 

Zásady ochrany osobních údajů 

Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky programu Investee (výše) 

I. Všeobecná ustanovení

 1. V Investee dbáme ochrany vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Vytvořili jsme pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, kde naleznete odpovědi na nejdůležitější otázky, které se vašich osobních údajů týkají. V případě, že v nich nenajdete odpověď, kterou hledáte, neváhejte nás kontaktovat na i nfo@investee.cz.
 2. Správcem vašich osobních údajů je spolek Investee Education, z. s., se sídlem Raisova 1555, Náchod, IČ 09387081.
 3. Pokud tyto zásady hovoří o osobních údajích, rozumí jimi jakoukoli informaci týkající se určené či určitelné fyzické osoby, jejíž údaje správce zpracovává. Určitelný je subjekt v případě, že lze identifikovat na základě svých specifických znaků, ať už čísel, kódů, dat či fyzických, psychologických, ekonomických sociálních či jiných identifikátorů. Pro účely těchto zásad se uživatelem myslí osoba, která využila služby Investee. Přičemž využitím služby je prohlížení webu, přihlášení se k odběru newsletteru, odeslání přihlášky ke studiu Investee, což je podnikatelská činnost správce spojená s poskytováním studijních kurzů o investování a finanční gramotnosti.
 4. Na uživatele, kteří jsou fyzickými osobami, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25. 5. 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 5. Uživatel bere na vědomí, že odesláním přihlášky ke studiu Investee, přihlášením se k odběru newsletteru nebo prohlížením webových stránek dochází ke zpracovávání osobních údajů námi nebo třetími osobami, které jsme pověřili zpracováním. Vždy v souladu s těmito zásadami.
 6. Znění Zásad pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplňovat. O každé takové změně e-mailem informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

II. Jaké údaje od uživatelů získáváme a proč 

 1. Uživateli zadané údaje při registraci. Jsou to především: 
 • jméno a příjmení
 • fakturační adresa
 • IČ, DIČ
 • adresa bydliště
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • informace o kvalifikaci
 • motivační dopis
 1. Tyto údaje jsou získávány pro účely plnění smlouvy (administrativa spojená s organizací Investee, informování o průběhu Investee, vyřizování dotazů uživatelů, informování o organizačních a technických záležitostech týkajících se Investee) po dobu trvání Investee. 
 2. E-mailové a IP adresy, jsou získávány v rámci oprávněného zájmu správce za účelem zkvalitňování Investee (informování o službě Investee nebo partnerských událostí v sektoru inestování a finanční gramotnosti, prevence zneužití uživatelských účtů kontrolou a vyhodnocováním logů, vedení statistik a analýza uživatelského chování, Marketingové účely skládající se zejména z optimalizace PPC reklam, propagace, průzkumů, zasílání nabídek a poskytování personalizovaného reklamního obsahu) po dobu trvání Investee, kterého se student účastnil, a 5 let po jeho skončení za účelem informování o změnách a novinkách v programu.
 3. Automaticky zaznamenáváme informace o vašem zařízení a prohlížeči, jsou to zejména IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky.
 4. Údaje ohledně průběhu a absolvování výuky. Zejména údaje o zdárném/nezdárném ukončení za účelem poskytnutí certifikátu o absolvování studia.
 5. Údaje získané pomocí souborů cookies, viz Zásady používání cookies. (níže)
 6. Nahodilá fotodokumentace průběhu studia Investee. Zejména foto a video záznamy pořízené z přednášek, seminářů, workshopů a kurzů pořádaných v rámci Investee. Osobní údaje podle tohoto bodu nespojujeme s jinými osobními údaji, ale slouží výhradně k prezentaci Spolku a studia Investee.
 7. Uživatel poskytuje společnosti údaje dobrovolně a vědomě a zároveň poskytne údaje úplné, pravdivé a aktuální týkající se výhradně jeho osoby. Pokud uživatel zadává údaje třetích osob, odpovídá za to, že s údaji nakládá oprávněně a nedochází k zásahu do práv třetích osob.

III. Jak údaje uchováváme a zpracováváme ?

 1. Údaje uživatelů jsou ukládány bezpečně a přijali jsme opatření, aby nedošlo k úniku informací. Spolek využívá při zpracovávání služeb třetích stran, proto doporučujeme uživatelům, aby se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů těchto třetích stran. Jedná se o: 
 • Cloudová uložiště Google Suite od společnosti Google LLC, Kalifornie, USA. Společnost Google využívá smluvní doložky odpovídající evropským předpisům o ochraně osobních údajů. Společnost vždy nechává údaje o svých uživatelích na úložiště v rámci Evropské unie. Nedochází k předání do třetích zemí.
 • E-mailingový nástroj MailChimp. Tato služba je určená ke správě a rozesílání e-mailů. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších nástrojů na trhu. Poskytovatel má servery alokované v USA a splňuje požadavk yE U-U. S. Privacy Shield Framework.
 • CRM systém Nimble. Jedná se o službu sloužící k plánování a organizaci. Tato služba splňuje požadavky EU-U.S. Privacy Shield Framework.
 • iDoklad. Český účetní cloudový software využívající služby cloudu Microsoft Azure. Cloudové servery společnosti Microsoft se nachází v EU.
 • Nahodile může využívat další služby (např. Eventbrite). Vždy však pro naplnění účelu zpracovávání.
 1. Správce dále zpracovává osobní údaje zájemců za účelem zasílání informací a novinek e-mailem o činnosti Investee nebo partnerských událostech a vzdělávání v sektoru investic a finanční gramotnosti, a to poté, co zájemce projevil zájem a udělil k tomuto souhlas vyplněním svého e-mailu na webu www.investee.cz. Novinky jsou zasílány po dobu, kdy udělený souhlas trvá. Z odběru newsletteru má zájemce možnost se kdykoliv odhlásit kliknutím v zápatí e-mailu.
 2. Správce má povinnost poskytovat uživatelům co nejrelevantnější informace o činnosti Investee. Proto může využít jejich IP adresu prostřednictvím analytických webových nástrojů k vyhodnocování návštěvnosti webu a uživatelského chování v online prostoru k dodání individualizovaných informací v rámci oprávněného zájmu společnosti nebo třetích stran prostřednictvím reklamních nástrojů společností Seznam, Facebook nebo Google a na základě uděleného souhlasu.
 3. Uživatel bere na vědomí, že správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá uživateli za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i neautomatizovaným způsobem. Nebudete předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.
 5. Údaje jsou sdíleny pouze s důvěryhodnými třetími stranami. Všechny souhlasy poskytované uživateli platí také pro společnosti pověřené správcem. Mimo třetí strany jmenované výše jsou údaje uživatelů sdíleny též s lektory kurzů a partnerskými společnostmi podílejícími se na tvorbě a organizaci Investee.
 6. Uživatel zároveň uděluje souhlas se zveřejněním fotografií zprůběhu studia Investee zachycujících jeho osobu na webu a sociálních sítích společnosti.

IV. Vaše soukromí a způsoby ochrany 

 1. Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: 
 • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@investee.cz,
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@investee.cz,
 • požadovat e-mailem na adrese info@investee.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
 1. Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 2. V případě uzavírání zpracovatelských smluv s dalšími třetími stranami budeme vždy postupovat s řádnou péčí. Neosobní, statistické či anonymizované údaje mohou být použity pro marketingové, reklamní či jiné účely bez omezení.
 3. Vždy nám nahlašujte změny vašich osobních údajů, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost správce i bez žádosti, dojde-li ke změně údajů.
 4. V případě, že jste nám udělili souhlas podle čl. II odst. 2, 3 a 7, máte jej právo kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu info@investee.cz.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webové stránce společnosti realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 6. Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 30. 7. 2020.

Praha, 30. 7. 2020

 

Zásady používání cookies 

Doplňují naše Zásady ochrany osobních údajů (výše) a popisují užívání cookies na webu www.investee.cz provozovaném spolkem Investee, z. s., kontakt info@investee.cz 

Co jsou to cookies 

Cookies jsou malé soubory používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány na vašem zařízení pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu. Cookies jsou vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o chování uživatele na stránce. Zaznamenávají se například údaje o přihlašování či prokliky jednotlivých odkazů. Cookies neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Cookies se používají především pro: 

 • identifikaci uživatele prostřednictvím síťových identifikátorů
 • uchování uživatelských preferencí
 • pomoc uživatelům dokončit jejich úkony prováděné na webové stránce bez nutnosti
  znovu vpisovat informaci při přecházení ze stránky na stránku či při nové návštěvě
  stránky
 • hledání chyb a bugů webu
 • pro zaznamenávání aktivity uživatelů
 • pro vytváření marketingu a reklam relevantních pro uživatele 

Druhy cookies
Cookies je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány a podle subjektu, kterému patří.
Dle doby uchovávání se cookies dělí na:

  • krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče, nebo
  • dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány po předem stanovenou dobu. Tato doba však nesmí být delší než 13 měsíců od posledního
   využití cookies. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat. Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na: 
   • cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem právě navštívené stránky, nebo
   • cookies třetích stran, které jsou ukládány jinou než navštívenou doménou. Toto je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který je uložen mimo doménu. 

Které cookies používáme 

Cookies jsou užívány z řady důvodů popsaných níže, například proto, abychom vám co nejvíce usnadnili používání našich webových stránek tím, že si zapamatujeme vaše uživatelské nastavení. Ve většině případů bohužel neexistují standardizované možnosti zákazu užívání všech cookies bez ztráty funkčnosti podstatných částí webu. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní cookies potřebujete, je pro řádné fungování webu doporučeno ponechat povolené všechny typy. 

Statistické cookies 

Díky tomuto typu cookies provozovatel webové stránky sbírá statistické údaje o tom, jak uživatel používá a prochází webovou stránku, které části webu nejčastěji navštěvuje, případně odesílá chybová hlášení, pokud se na webu objeví problém. Veškeré informace získávané ze statistických souborů cookies jsou anonymní. Tyto cookies získáváme například díky nástrojům Google Tag Manager, Google Analytics. 

Marketingové cookies 

Sledují pohyb uživatele na webu. Slouží k tomu, aby byly uživateli následně nabízeny či zobrazovány reklamy, které mohou být pro uživatele relevantní či analyzují, ve kterém případě a za jakých podmínek se z návštěvníka webu stane zákazník. Použití těchto cookies lze zakázat, aniž byste tím ovlivnili funkčnost webové stránky. K získávání informací z těchto cookies používáme například nástroje Google AdWords a DoubleClick. 

Nástroje třetích stran, ze kterých získáváme jednotlivé soubory cookies

Google Tag Manager je systé pro správu měřících kódů na webových stránkách. Google Tag Manager na webu shromažďuje statistické údaje a odesílá je službě Google Analytics.

Google Analytics je nástroj od společnosti Google, který nám umožňuje získávat statistická data o uživatelích webu. Díky této službě je možné sledovat návštěvnost webu či chování uživatelů na webu, jako je např. procházení jednotlivých sekcí webu. Tento nástroj je používán na většině existujících webových stránek.

Google Ads je online reklamní služba používající cookies a klíčová slova ke zvýšení relevance naší webové stránky při vyhledávání na Google.

DoubleClick je marketingový nástroj využívající dlouhodobých cookies třetích stran.

Zákaz užívání cookies

Při správě cookies můžete rozhodnout, které povolíte a které zakážete pomocí vašeho internetového prohlížeče. Můžete zakázat užívání jen některých, či všech druhů cookies najednou. 

Jak bylo zmíněno výše, pokud zakážete užívání všech cookies, může se stát, že dojde k nefunkčností některých částí našeho webu.

Více informací o zákazu cookies a nastavení v jednotlivých prohlížečích najdete zde:

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Edge 

Safari

Opera.

Pokud nechcete, aby byly na vaše zařízení ukládány cookies společnosti Google, můžete si stáhnout tento plugin. Pro další informace o cookies a jejich užívání doporučujeme web AboutCookies.org.uk nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat e-mailem na info@investee.cz.

Znění Zásad používání cookies k datu 30.7.2020.